Admin

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Văn bản pháp luật

Layout tai lieu ke toan

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014

20/03/2017 Admin

Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn mới nhất về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 […]

hd

Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

20/03/2017 Admin

Ngày 17/01/2014 Chính phủ ban hành Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP  quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Nghị định có hiệu […]

thong-tu-200-2014-tt-btc-nhung-thay-doi-dang-luu-y

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

15/03/2017 Admin

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC  thay thế toàn bộ Quyết định 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ Kế toán doanh nghiệp. MỘT […]

error: Nội dung được bảo vệ !