Văn bản PL về Kế toán

Văn bản pháp luật

thong-tu-200-2014-tt-btc-nhung-thay-doi-dang-luu-y

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

15/03/2017 Admin

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC  thay thế toàn bộ Quyết định 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ Kế toán doanh nghiệp. MỘT […]

Nghị định 174/2016/NĐ-CP

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016

14/03/2017 Admin

Nghị định 174/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, trước một ngày Luật kế toán 88/2015/QH13 có hiệu lực. Sau đây […]

luat-ke-toan-nam-2015

Luật Kế toán số 88/2015/QH13

14/03/2017 Admin

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được ban hành ngày 20/11/2015 thay thế luật Kế toán số 03/2003/QH11 chính thức có […]

error: Nội dung được bảo vệ !