Văn bản PL về Thuế

Văn bản pháp luật

1_2363671

Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017

19/05/2017 Admin

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng […]

tb PHHD

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017

06/05/2017 Admin

Ngày 27/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày […]

Thông tư 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017

27/04/2017 Admin

Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông […]

error: Nội dung được bảo vệ !