Tin FATA

21/05/2017

Hệ thống văn bản pháp luật về Kế toán, Thuế, Lao động, Bảo hiểm đang áp dụng và sắp có hiệu lực thi hành

Untitled

Hệ thống văn bản pháp luật về Kế toán, Thuế, Lao động, Bảo hiểm đang áp dụng và sắp có hiệu lực thi hành

Quy định của pháp luật là luôn luôn thay đổi không ngừng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp cận và thi hành đúng, đủ mọi quy định, FATA gửi đến các bạn Hệ thống văn bản pháp luật về Kế toán, Thuế, Lao động, Bảo hiểm đang áp dụng và sắp có hiệu lực thi hành:

Nhóm VBSố hiệu văn bảnThời gian ban hànhHiệu lực thi hànhNội dung văn bản
1.VB Kế toán
Luật88/2015/QH1320/11/201501/01/2016Luật kế toán
Nghị định174/2016/NĐ-CP30/12/201601/01/2017Hướng dẫn luật Kế toán
Thông tư200/2014/TT-BTC22/12/201401/01/2015Hướng dẫn chế độ Kế toán DN
Thông tư133/2016/TT-BTC28/06/201601/01/2017Hướng dẫn chế độ Kế toán DN vừa và nhỏ
Thông tư132/2018/TT-BTC28/12/201815/02/2019Hướng dẫn chế độ Kế toán DN siêu nhỏ
2.Hóa đơn
Nghị định51/2010/NĐ-CP14/05/201001/01/2011Quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ
Nghị định04/2014/NĐ-CP17/01/201401/03/2014Sửa đổi một số điều của NĐ 51/2010
Thông tư39/2014/TT-BTC 31/03/201401/06/2014Hướng dẫn Nghị định 51/2010 và 04/2014
Thông tư119/2014/TT-BTC25/08/201401/09/2014Sửa đổi, bổ sung TT 39/2014
Thông tư26/2015/TT-BTC27/02/201526/11/2014Sửa đổi, bổ sung TT 39/2014 về HĐ (hướng dẫn Luật thuế GTGT và NĐ 12/2015)
Thông tư37/2017/TT-BTC27/04/201712/06/2017Sửa đổi TT 39/2014, TT 26/2015
Thông tư10/2014/TT-BTC17/01/201402/03/2014Xử phạt VPHC về hóa đơn
Thông tư176/2016/TT-BTC31/10/201615/12/2016Sửa đổi 1 số điều của TT 10/2014 Xử phạt VPHC về hóa đơn
Nghị định119/2018/NĐ-CP12/09/201801/11/2018Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Thông tư68/2019/TT-BTC30/09/201914/11/2019Hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
3.Quản lý thuế
Luật78/2006/QH1129/11/200601/07/2007Luật Quản lý thuế
Luật21/2012/QH1320/11/201201/07/2013Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật QLT số 78
Luật71/2014/QH1326/11/201401/01/2015Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các luật về thuế
Luật38/2019/QH1413/06/201901/07/2020Luật Quản lý thuế
Nghị định83/2013/NĐ-CP22/07/201315/09/2013Hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Nghị định91/2014/NĐ-CP01/10/201415/11/2014Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế, QLT
Nghị định12/2015/NĐ-CP12/02/201526/11/2014Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế, QLT
Thông tư156/2013/TT-BTC06/11/201320/12/2013Hướng dẫn Luật QLT và NĐ 83/2013
Thông tư119/2014/TT-BTC25/08/201401/09/2014Sửa đổi, bổ sung TT 156/2013
Thông tư151/2014/TT-BTC10/10/201415/11/2014Hướng dẫn thi hành NĐ 91/2014/NĐ-CP
Thông tư95/2016/TT-BTC28/06/201612/08/2016Hướng dẫn về Đăng ký thuế
Thông tư06/2017/TT-BTC20/01/201706/03/2017Sửa đổi, bổ sung TT 156/2013
4.LP môn bài
Nghị định139/2016/NĐ-CP04/10/201601/01/2017Quy định mới về Lệ phí môn bài
Thông tư302/2016/TT-BTC15/11/201601/01/2017Hướng dẫn Nghị định 139/2016
5.Thuế GTGT
Luật13/2008/QH1203/06/200801/01/2009Luật thuế GTGT
Luật31/2013/QH1319/06/201301/01/2014Sửa đổi 1 số điều của luật 13/2008
Luật106/2016/QH1306/04/201601/07/2016Sửa đổi 1 số điều của các Luật thuế
Nghị định209/2013/NĐ-CP18/12/201301/01/2014Hướng dẫn Luật thuế GTGT
Nghị định91/2014/NĐ-CP01/10/201415/11/2014Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế, QLT
Nghị định12/2015/NĐ-CP12/02/201526/11/2014Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế, QLT
Nghị định100/2016/NĐ-CP01/07/201601/07/2016Sửa đổi, bổ sung các nghị định về thuế
Thông tư219/2013/TT-BTC31/12/201301/01/2014Hướng dẫn Luật thuế GTGT và NĐ 209/2013
Thông tư119/2014/TT-BTC25/08/201401/09/2014Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013
Thông tư151/2014/TT-BTC10/10/201415/11/2014Hướng dẫn thi hành NĐ 91/2014, sửa đổi, bổ sung các NĐ về thuế
Thông tư193/2015/TT-BTC24/11/201510/01/2016Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013 về thuế GTGT
Thông tư26/2015/TT-BTC27/02/201526/11/2014Sửa đổi, bổ sung TT 39/2014 về HĐ (hướng dẫn Luật thuế GTGT và NĐ 12/2015)
Thông tư130/2016/TT-BTC12/08/201601/07/2016Hướng dẫn NĐ 100/2016, sửa đổi, bổ sung nhiều Thông tư
Thông tư99/2016/TT-BTC29/06/201613/08/2016Hướng dẫn hoàn thuế GTGT
Thông tư173/2016/TT-BTC28/10/201615/12/2016Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013 về thuế GTGT
6.Thuế TNDN
Luật14/2008/QH1203/06/200801/01/2009Luật thuế TNDN
Luật31/2013/QH1319/06/201301/01/2014Sửa đổi 1 số điều của Luật thuế TNDN 13/2008
Luật04/VBHN-VPQH11/07/201301/01/2009 & 01/01/2014Văn bản hợp nhất Luật thuế TNDN, quy định về thuế TNDN
Luật71/2014/QH1326/11/201401/01/2015Sửa đổi bổ sung 1 số điều các Luật thuế
Nghị định218/2013/NĐ-CP26/12/201315/02/2014Quy định chi tiết và hướng dẫn luật thuế TNDN
Nghị định91/2014/NĐ-CP01/10/201415/11/2014Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế, QLT
Nghị định12/2015/NĐ-CP12/02/201526/11/2014Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế, QLT
Thông tư78/2014/TT-BTC18/06/201402/08/2014Hướng dẫn luật thuế TNDN, hướng dẫn NĐ 218/2013
Thông tư119/2014/TT-BTC25/08/201401/09/2014Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013
Thông tư151/2014/TT-BTC10/10/201415/11/2014Hướng dẫn thi hành NĐ 91/2014, sửa đổi, bổ sung các NĐ về thuế
Thông tư96/2015/TT-BTC22/06/201506/08/2015Sửa đổi, bổ sung các TT: 78/2014, 119/2914, 151/2014; Hướng dẫn NĐ 12/2015
Thông tư45/2013/TT-BTC25/04/201310/06/2013Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao TSCĐ
Thông tư147/2016/TT-BTC13/10/201628/11/2016Sửa đổi, bổ sung TT 45/2013
Thông tư28/2017/TT-BTC12/04/201726/05/2017Sửa đổi, bổ sung TT 45/2013 và TT 147/2016
7.Thuế TNCN
Luật04/2007/QH1221/11/200701/01/2009Luật thuế TNCN
Luật26/2012/QH1322/11/201201/07/2013Sửa đổi 1 số điều của Luật thuế TNCN
Luật08/VBHN-VPQH12/12/201201/01/2009Văn bản hợp nhất luật thuế TNCN
Nghị định65/2013/NĐ-CP27/06/201301/07/2013Hướng dẫn Luật thuế TNCN
Nghị định91/2014/NĐ-CP01/10/201415/11/2014Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế, QLT
Thông tư111/2013/TT-BTC15/08/201301/10/2013Hướng dẫn luật thuế, NĐ về thuế TNCN
Thông tư04/2015/VBHN-BTC05/02/201501/10/2013Hướng dẫn Luật thuế TNCN, NĐ 65/2013
Thông tư92/2015/TT-BTC15/06/201530/07/2015Hướng dẫn thi hành thuế TNCN với cá nhân KD, Bổ sung ND luật số 71/2014
Thông tư05/VBHN-BTC14/03/201601/10/2013Hướng dẫn Luật thuế TNCN, NĐ 65/2013
8.VB thuế khác
Luật107/2016/QH1306/04/201601/09/2016Luật thuế XK, thuế NK
Thông tư20/2017/TT-BTC06/03/201720/04/2017Sửa đổi 1 số nội dung của TT 195/2015 (đã được sửa đổi tại TT 130/2016) về thuế TTĐB
Thông tư40/2017/TT-BTC28/04/201701/07/2017Chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
Thông tư51/2017/TT-BTC19/05/201715/07/2017Sửa đổi, bổ sung TT 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ về thuế
9.LĐ, lương
Luật10/2012/QH1318/06/201201/05/2013Bộ luật lao động
Nghị định05/2015/NĐ-CP12/01/201501/03/2015Hướng dẫn 1 số ND của Bộ luật lao động
Nghị định95/2013/NĐ-CP22/08/201310/10/2013Xử phạt VPHC về lao động
Nghị định88/2015/NĐ-CP07/10/201525/11/2015Sửa đổi, bổ sung NĐ 95/2013
Nghị định153/2016/NĐ-CP14/11/201601/01/2017Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017
Thông tư23/2015/TT-BLĐTBXH23/06/201508/08/2015Hướng dẫn 1 số điều của NĐ 95/2015
Thông tư47/2015/TT-BLĐTBXH16/11/201501/01/2016Hướng dẫn 1 số điều của NĐ 05/2015
Quyết định595/QĐ-BHXH14/04/201701/05/2017Quy trình thu BHXH, YT, TN, TNLĐ và BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Nghị định141/2017/NĐ-CP07/12/201701/01/2018Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Nghị định157/2018/NĐ/CP16/11/201801/01/2019Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2019
10.Việc làm, BHTN
Luật38/2013/QH1316/11/201301/05/2015Luật việc làm
Nghị định28/2015/NĐ-CP12/03/201501/05/2015Hướng dẫn luật việc làm về BHTN
Thông tư28/2015/TT-BLĐTBXH31/07/201501/01/2015Hướng dẫn Luật việc làm và NĐ 28/2015
11.BHXH
Luật58/2014/QH1320/11/201401/01/2016Luật BHXH
Nghị định115/2015/NĐ-CP11/11/201501/01/2016Quy định chi tiết 1 số điều của luật BHXH
Nghị định44/2017/NĐ-CP14/04/201701/06/2017Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BH tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp
Thông tư59/2015/TT-BLĐTBXH29/12/201515/02/2016Hướng dẫn Luật BHXH
Nghị định47/2017/NĐ-CP24/04/201701/07/2017Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
12.BHYT
Luật25/2008/QH1214/11/200801/07/2009Luật BHYT
Luật46/2014/QH1313/06/201401/01/2015Sửa đổi 1 số nội dung của luật BHYT 25/2008
Nghị định105/2014/NĐ-CP15/11/201401/01/2015Hướng dẫn Luật BHYT
Thông tư41/2014/TTLT-BYT-BTC24/11/201401/02/2015Hướng dẫn thực hiện BHYT
13.Công đoàn
Luật12/2012/QH1320/06/201201/01/2013Luật Công đoàn
Nghị định43/2013/NĐ-CP10/05/201301/07/2013Hướng dẫn Điều 10 Luật Công đoàn
Nghị định191/2013/NĐ-CP21/11/201310/01/2014Quy định về tài chính Công đoàn

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm một số văn bản về luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Một số văn bản hợp nhất các thông tư quan trọng về Thuế – Hóa đơn.

– Và nhiều văn bản pháp luật khác tại Website: ketoanfata.com.

Chúc các bạn thành công.

(Bản quyền bài viết thuộc về ketoanfata.com).

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !