04/07/2017

Hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/07/2017

Hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/07/2017

cong van 2696 bhxh-csxh huong dan thuc hien cac che do bhxh

Thực hiện Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12/05/2017 của Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) ban hành công văn số 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/07/2017 như sau:

Đối với chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ ngày 01/07/2017 trở đi mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối với người lao động đang hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ trước ngày 01/07/2017 mà từ ngày 01/07/2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng trước ngày 01/07/2017.

Đối với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/07/2017 trở đi, thì mức trợ cấp được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/07/2017 trở đi thì mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối với chế độ hưu trí, nếu người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/07/2017 trở đi, thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần kể từ ngày 01/07/2017 trở đi mà trước ngày 01/01/2007 đã có thời gian đóng BHXH (bao gồm phụ cấp khu vực), thì mức hưởng trợ cấp khu vực một lần được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2016 trở đi mà hưởng BHXH một lần, thì tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Luật BHXH; không điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng BHXH một lần.

Người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/07/2017 trở đi, nếu mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng 1.300.000 đồng.

Đối với chế độ tử tuất: Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi chết do Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp khu vực một lần (nếu có) được tính theo mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết. Nếu chết từ 01/07/2017 trở đi, thì mức trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp. Đối với những thân nhân bắt đầu hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng từ ngày 01/07/2017 trở đi, thì mức trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà chết, thì trợ cấp tử tuất một lần được tính trên mức lương cơ sở tại tháng người lao động chết.

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2016 trở đi và người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà chết, thì tiền lương đã đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính trợ cấp tử tuất một lần được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Luật BHXH.

Đối với trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn:

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 38 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH mà hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2017 trở đi, thì mức trợ cấp hàng tháng tính tại thời điểm ngày 01/01/2003 và được điều chỉnh qua các đợt cụ thể theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Mục II Công văn 3320/BHXH-CSXH ngày 24/08/2016 của BHXH Việt Nam, từ 01/07/2017 được điều chỉnh tăng thêm 7,44%.

Người có thời gian tham gia BHXH theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP; cán bộ chuyên trách cấp xã đang tự đóng tiếp BHXH và cán bộ chuyên trách cấp xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, từ ngày 01/07/2017 hưởng chế độ hưu trí hoặc BHXH một lần thì mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần của số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng. Số tháng đóng BHXH theo mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP được điều chỉnh theo mức tăng tương ứng của mức tiền lương tối thiểu chung trước ngày 01/07/2013, từ ngày 01/07/2013 theo mức tăng của mức lương cơ sở từng thời kỳ.

Người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 và bắt đầu hưởng từ ngày 01/07/2017 trở đi, đến khi Chính phủ ban hành quy định mới về điều chỉnh mức hưởng, thì mức trợ cấp hàng tháng bằng 849.219 đồng/tháng.

Tham khảo toàn văn Công văn số 2696/BHXH-CSXH Tại đây.

(Nguồn: BHXH Việt Nam)

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !