Tin cộng đồng

15/04/2017

Khấu trừ thuế GTGT và trích khấu hao tài sản sửa chữa lại sau mưa lũ

Căn cứ xác định việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trích khấu hao đối với tài sản cố định (TSCĐ) sửa chữa lại sau mưa lũ:

Untitleâfaf

Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hoả hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hoá mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu huỷ. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

Tại công văn 4403/BTC-CST ngày 06/04/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất như sau:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất từ ngày 01/03/2012 được xử lý như sau:

  1. a) Trường hợp cơ sở kinh doanh không được bồi thường thuế GTGT đầu vào của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất, cơ sở kinh doanh được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào này;

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi thường không bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất, cơ sở kinh doanh nhận tiền bồi thường bảo hiểm lập chứng từ thu theo quy định và được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất. Cơ sở kinh doanh bảo hiểm lập chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm;…”

Tại Khoản 13, 14 Điều 2 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ quy định:

“13. Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.

14. Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của TSCĐ so với trước.”

Tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 45 quy định:

“4. Nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:
  1. b) Đầu tư nâng cấp TSCĐ.
Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định.”

Tại Khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư 45 quy định:

“1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.”

Tại Khoản 23 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về các khoản thu nhập khác như sau:

“23. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Doanh nghiệp có tài sản bị tổn thất do mưa lũ không được bồi thường số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất (do hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi thường không bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất), thì khi nhận tiền bồi thường bảo hiểm, Doanh nghiệp lập chứng từ thu theo quy định và được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất theo hướng dẫn tại công văn số 4403/BTC-CST nêu trên.

Đối với các khoản chi phí sửa chữa, đầu tư nâng cấp TSCĐ được thực hiện như sau:

(i) Đối với hoạt động sửa chữa TSCĐ (được xác định theo quy định tại Khoản 13 Điều 2 Thông tư  45 nêu trên) thì: các khoản chi phí sửa chữa TSCĐ không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm theo theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư  45 nêu trên.

(ii) Đối với hoạt động nâng cấp TSCĐ (được xác định theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Thông tư 45 nêu trên) thì: các khoản chi phí đầu tư nâng cấp  TSCĐ được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư  45.

Trong trường hợp này, khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, Doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế, thời gian sử dụng của TSCĐ để tiến hành hạch toán TSCĐ theo quy định tại Khoản 4(b) Điều 4 Thông tư  45 nêu trên và được trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí tính thuế TNDN theo quy định.

Đối với khoản thu về tiền bồi thường tổn thất tài sản mà Doanh nghiệp nhận được từ cơ quan bảo hiểm thì thực hiện tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Xem toàn bộ Công văn 1642/CT-TTHT ngày 05/04/2017 Tại đây.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !