18/01/2019

Lưu ý về việc kê khai và nộp Lệ phí môn bài năm 2019

Lưu ý về việc kê khai và nộp Lệ phí môn bài năm 2019

         Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo một số nội dung cần lưu ý đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về việc kê khai và nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ, Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) như sau:

 1. Khai lệ phí môn bài: 

       1.1 Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

 • Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

        Lưu ý: Đối với doanh nghiệp, ngày bắt đầu hoạt động đăng ký với Sở Kế hoạch đầu tư — trường hợp không đăng ký ngày bắt đầu hoạt động thì ngày bắt đầu hoạt động chính là ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt đông, sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chỉ nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.
 • Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 không thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo.

         Trường hợp người nộp thuế, có sự thay đổi các yếu tố căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài (ví dụ: tăng vốn đăng ký,…) làm thay đổi mức thu lệ phí môn bài tương ứng theo Khoản 2.2 công văn này thì phải nộp tờ khai lệ phí Môn bài năm 2019 theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, thời hạn chậm nhất là ngày 30/01/2019.

         1.2. Nơi nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài:

 • Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
 • Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chỉ nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
 • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.
 1. Nộp lệ phí môn bài:

       2.1. Thời hạn nộp lệ phí môn bài

        Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

        2.1.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhóm cá nhân, hộ gia đình đã hoạt động từ năm trước: thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

         2.1.2. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

        2.2 Mức nộp, chương, tiểu mục nộp lệ phí môn bài vào NSNN:

        2.2.1. Đối với tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Mức thu lệ phí môn bài căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

          2.2.2. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản chúc kinh doanh: Mức thu lệ phí môn bài căn cứ vào doanh thu:

         Bậc 1: Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm; nộp vào tiểu mục 2862, chương 757

         Bậc 2: Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm; nộp vào tiểu mục 2863, chương 757

         Bậc 3: Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm; nộp vào tiểu mục 2864, chương 757.

         2.3. Cơ quan quản lý thu, Kho bạc nhà nước thu lệ phí trước bạ

         Do lệ phí môn bài là một khoản thu thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện nên phải được nộp vào Kho bạc nhà nước cấp huyện. Tuy nhiên thời gian qua một số doanh nghiệp thuộc Cục thuế quản lý vẫn nộp lệ phí môn bải vào Kho bạc nhà nước tỉnh là không đúng quy định. Vì vậy khi lập giấy nộp lệ phí môn bài năm 2019 vào ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp cần phải thực hiện đúng quy định như sau:

         Cơ quan quản lý thu là cơ quan thuế quản lý trực tiếp, Kho bạc nhà nước thu là Kho bạc nhà nước cấp huyện nơi người nộp thuế đặt trụ sở chính.

Ví dụ:

– Doanh nghiệp A thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa quản lý có trụ sở chính đặt tại thành phố Nha Trang, khi lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài, Doanh nghiệp A ghi Cơ quan quản lý thu là Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Kho bạc nhà nước thu là Kho bạc nhà nước thành phố Nha Trang.

– Doanh nghiệp B thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa quản lý có trụ sở chính đặt tại huyện Diên Khánh, khi lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài, Doanh nghiệp B ghi Cơ quan quản lý thu là Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Kho bạc nhà nước thu là Kho bạc nhà nước huyện Diên Khánh.

– Doanh nghiệp C thuộc Chi cục thuế thành phố Cam Ranh quản lý có trụ sở chính đặt tại thành phố Cam Ranh, khi lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài, Doanh nghiệp C ghi Cơ quan quản lý thu là Chi cục thuế thành phố Cam Ranh, Kho bạc nhà nước thu là Kho bạc nhà nước thành phố Cam Ranh.

          2.4. Xử lý khi sai sót về chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN

        Trường hợp sai sót khi lập chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN, NNT lập Thư tra soát mẫu C1-11/NS ban hành theo Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính gửi Cơ quan thuế quản lý (Bộ phận một cửa — Phòng/đội TTHT) để thực hiện điều chỉnh.

Toàn văn thông báo, download Tại đậy

          (Nguồn: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa).

Bài viết liên quan
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

 • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !