Tin cộng đồng

23/04/2022

Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hóa đơn điện tử có mã lập sai

Hướng dẫn Nghiệp vụ xử lý hóa đơn điện tử có mã lập sai

          1. Cơ sở pháp lý

Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định, trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế có sai sót thì xử lý như sau:

* Lưu ý:

+ Nếu người bán lập Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì hóa đơn điều chỉnh phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”;

+ Nếu người bán lập Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì hóa đơn mới phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

** Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.

Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

** Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… ngày… tháng… năm”. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

        2. Video hướng dẫn Nghiệp vụ xử lý các trường hợp hóa đơn có mã của cơ quan thuế lập sai trên phần mềm MISA Meinvoice:

  • Hủy hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sai sót, chưa gửi cho người mua:     

            https://vimeo.com/645156447?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=46833090

  • Xử lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi người mua, sai sót tên, địa chỉ: 

            https://vimeo.com/645194599?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=46833090

  • Xử lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi người mua, sai sót về Mã số thuế; sai sót về số tiền, thuế suất, tiền thuế,….:

       + Người bán và người mua thỏa thuận lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn có sai sót:             

           https://vimeo.com/645154509?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=46833090

       + Người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn điện tử có sai sót:

          https://vimeo.com/645152307?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=46833090

(Nguồn: tổng hợp)

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !