Tin cộng đồng

29/03/2022

Một số lưu ý khi khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Một số lưu ý khi khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn quyết toán thuế TNDN năm 2021 đã sắp hết, để hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn nước rút, FATA xin lưu ý quý khách một số nội dung như sau:

1. Nội dung quy định về quyết toán thuế TNDN:

+ Thời hạn nộp hồ sơ:

– Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2022).

– Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

+ Danh mục mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN và một số các Phụ lục đính kèm ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

– Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

– Báo cáo tài chính năm 2021

– Tờ khai giao dịch liên kết: Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

(NNT tham khảo điểm mới của từng mẫu biểu hồ sơ khai thuế tại Công văn số 4384/TCT-CS ngày 12/11/2021 của Tổng cục Thuế)

  2. Những điểm mới so với năm 2020 và những điểm cần lưu ý khi thực hiện khai và quyết toán thuế TNDN:

+ Điểm mới QT TNDN 2021 so với năm 2020:

– Về khai bổ sung hồ sơ khai thuế: Sửa đổi quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót (Khoản 4 Điều 7 NĐ 126).

+ Về khai thuế thu nhập doanh nghiệp

 Sửa đổi quy định kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, theo đó khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo lần phát sinh chỉ bắt buộc với người nộp thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (Điểm e Khoản 4 Điều 8 NĐ 126).

 Sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý, theo đó tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước (Điểm b Khoản 6 Điều 8 NĐ 126).

 Sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được (Điểm b Khoản 6 Điều 8 NĐ 126).

 Bổ sung quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính (Điểm h Khoản 1 Điều 11 NĐ 126).

– Bổ sung các phụ lục kèm theo Tờ khai quyết toán 03/TNDN (Danh mục HSKT tại Phụ lục 1 kèm theo NĐ 126/2020).

+ Một số lưu ý khi NNT thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2021:

– Xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết: Doanh nghiệp lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầy đủ thông tin giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) khi tính thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ để hạn chế sai sót.

– Xác định, kê khai giảm thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ:

 Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

 Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế TNDN được giảm trên hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và trên phụ lục thuế TNDN được giảm ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

– Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.

Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Chi phí được trừ liên quan đến chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm Covid-19 (Công văn 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021 của Tổng cục Thuế)

Lưu ý các khoản chi phí nêu trên phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.

  3. Những thiếu sót thường gặp của doanh nghiệp khi thực hiện quyết toán thuế năm và cách khắc phục:

+ Thiếu sót thường gặp khi quyết toán thuế TNDN:

– Kê khai miễn giảm thuế TNDN chưa đúng quy định: Điều kiện được ưu đãi, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế;

– Xác định không đúng ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi

– Không hạch toán riêng thu nhập của hoạt động SXKD được hưởng ưu đãi

– Phân bổ chi phí không đúng giữa các hoạt động có mức ưu đãi về thuế TNDN khác nhau dẫn đến làm tăng số thuế được miễn, giảm đối với các DN đang trong thời gian được ưu đãi về miễn giảm thuế.

– Quên hoặc không xác định thuế TNDN được giảm, chờ cơ quan thuế xác định khi kiểm tra.

– Chuyển lỗ không đúng quy định.

+ Cách khắc phục:

DN phải tổ chức bộ phận kế toán đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ về kế toán nhất là nghiệp vụ khai thuế.

Thường xuyên phản ánh kịp thời với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của CQT để hỗ trợ khi có vướng mắc phát sinh.

Kết thúc năm tài chính, khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN, kế toán phải thực hiện rà soát lại toàn bộ các khoản doanh thu, đối chiếu sự phù hợp giữa các bảng biểu, chứng từ, rà soát các khoản chi phí hợp lý hợp lệ, các quy định về kê khai thuế…để lập quyết toán thuế TNDN; kiểm tra các bảng biểu, phụ lục đầy đủ trước khi gửi cho Cơ quan thuế, tránh sai sót phải thực hiện điều chỉnh về sau.

(Nguồn: Phòng TTHT)

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !