Bộ Luật Lao Động 2019 mới sẽ tác động như thế nào đến người lao động và doanh nghiệp.

10/07/2020 Admin

I. Các ảnh hưởng của Bộ luật Lao động 2019 (“BLLĐ 2019”) đến Doanh nghiệp 1. Thay đổi hình thức và phương thức giao kết […]