Thư viện

27/03/2017

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

CÁC-NGHỊ-ĐỊNH-VỀ-THUẾ

Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với một số điểm mói sau:

– Áp dụng thuế suất theo tỷ lệ % đối với một số trường hợp: Doanh nghiệp (DN) nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; cụ thể như sau:

+ Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% (Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%).

+ Kinh doanh hàng hóa: 1%

+Hoạt động khác: 2%

– Từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% và từ ngày 01/01/2016 là 20%. Đối với DN có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng thì được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20%.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh nghiệp thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20% (trừ các khoản thu nhập quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư này).

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Đối với hoạt động vận tải hàng không thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

– Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên (gồm hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng) phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp hóa đơn đã hạch toán vào chi phí tính thuế nhưng sau đó không thanh toán theo đúng điều kiện thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tính thuế.

Đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt trước khi Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực (trước ngày 02/08/2014) thì không phải điều chỉnh lại.

– Công cụ, dụng cụ phân bổ: Nếu không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ thì được phép phân bổ tối đa không quá 03 năm.

– Định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa, năng lượng: Chỉ qui định ngắn gọn là doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức. Định mức được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất. Bãi bỏ qui định phải thông báo cho Cơ quan Thuế về định mức những nguyên vật liệu chủ yếu và không phải thông báo với Cơ quan Thuế khi sửa đổi định mức này.

– Chi phí được lập Bảng kê theo mẫu 01/TNDN: Qui định rõ ràng hơn về các khoản chi được lập Bảng kê này; đồng thời bổ sung thêm trường hợp “Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ và cá nhân không kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm)”.

– Chứng từ mua vé máy bay qua website thương mại điện tử: Bổ sung thêm điều kiện phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra nếu cá nhân làm mất thẻ lên máy bay (boarding pass) thì vẫn được xem là chi phí hợp lý nếu có đủ vé điện tử, giấy công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Bổ sung khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN:
+ Chi mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn . (Khoản 2.29, Điều 6)
+Các khoản chi liên quan đến phát hành cổ phiếu (trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả), cổ tức, tăng giảm vốn chủ sở hữu. (Khoản 2.34, Điều 6)
+ Khoản tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế cũng không được tính vào chi phí được trừ (ngoài các khoản tiền phạt vi phạm hành chính).

Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2014 trở đi và thay thế cho Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012.

Download Thông tư 78/2014/TT-BTC Tại đây.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !